Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven voor extramurale geneesmiddelen die worden vergoed zijn

5,2* miljard euro

Verslagjaar:  2022 (* voorlopig cijfer)

Bron: GIPeilingen / Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitgaven zijn de totale kosten inclusief dienstverlening en BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde).

Naar leeftijd

Sla de grafiek Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel

De bedragen bevatten alleen de basisvergoeding, exclusief dienstverlening en BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde) (zie Verantwoording).
Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar |
2022 (*voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
10 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort geneesmiddel

Sla de grafiek Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel

In deze grafiek worden de uitgaven per soort geneesmiddel getoond. Per geneesmiddel zijn alleen de basisvergoedingen beschikbaar, de bedragen zijn dus exclusief de dienstverlening en BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde) (zie Verantwoording).

 • A Maagdarmkanaal en metabolisme
 • B Bloed en bloedvormende organen
 • C Hartvaatstelsel
 • D Dermatologica
 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen
 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen
 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik
 • L Oncolytica en immunomodulantia
 • M Skeletspierstelsel
 • N Zenuwstelsel
 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen
 • R Ademhalingsstelsel
 • S Zintuiglijke organen
 • V Diverse middelen
 • X Geen ATC-code
 • Z Niet van toepassing

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar |
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
10 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel
 • De uitgaven zijn de totale kosten inclusief dienstverlening en  BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde).
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort geneesmiddel

Sla de grafiek Trend in uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel
 • De uitgavendaling bij hoofdgroep C (hartvaatstelsel) hangt primair samen met patentverlies en preferentiebeleid, de daling bij hoofdgroep L (oncolytica en immunomodulantia) wordt verklaard uit de overheveling naar het ziekenhuisbudget.
 • De jaren 2010 en 2011 betreffen totale kosten inclusief dienstverlening en  BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde). Vanaf 2012 zijn per geneesmiddel alleen de basisvergoedingen beschikbaar, de bedragen zijn dus exclusief de dienstverlening en BTW.
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
10 juli 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabanl.nl

Het totaal aan kosten bestaat uit het tarief voor het geneesmiddel (vergoeding), het tarief voor de uitgifte (aflevertarief), en een tarief voor de 'dienstverlening apotheek' (bijvoorbeeld voorlichting door een apotheek). Dit is exclusief BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde) en de eventuele bijbetaling door de verzekerde. Deze kosten zijn alleen beschikbaar voor het totaal van ATC-categorieën (geneesmiddelgroepen). Dit omdat de kosteneenheid 'dienstverlening apotheek' niet terug is te herleiden naar een bijhorende ATC-categorie. In de grafieken met een uitsplitsing naar kosten per soort geneesmiddel worden de kosten per geneesmiddel exclusief 'dienstverlening apotheek' getoond. Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank