Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven voor intramuraal verstrekte dure geneesmiddelen zijn

2,670*  miljard euro


Verslagjaar: 2023 (* voorlopig cijfer)
Bron: ZDP/GIP

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft de gedeclareerde kosten voor dure geneesmiddelen (inclusief stollingsmiddelen) weer die direct aan ziekenhuizen vergoed worden. Dit verloopt via een add-on declaratie en zijn extra kosten naast de kosten voor behandeling binnen een Diagnose Behandel Combinatie ( DBC). De cijfers zijn thans inclusief de kortingen en prijsafspraken.

Naar soort geneesmiddel

Sla de grafiek Uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal over en ga naar de datatabel
  • In deze grafiek worden de uitgaven per soort geneesmiddel getoond. De bedragen zijn inclusief BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde)
  • In 2023 zijn de cijfers naar schatting gebaseerd op een steekproef van 95% van de verwachte declaraties, waardoor de totalen per geneesmiddelgroep nog niet compleet zijn.

Nog te betalen/verrekenen**: 

  • Betalingen door fabrikanten/leveranciers (via een 'trusted third party') aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken tussen het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en fabrikanten/leveranciers (verrekening achteraf op grond van gerealiseerde volumes)
  • Betalingen door zorgverleners (ziekenhuizen) aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte plafondafspraken voor dure geneesmiddelen intramuraal (verrekening achteraf op basis van gerealiseerde volumes)
  • Nog te verwachten declaraties

A Maagdarmkanaal en metabolisme
B Bloed en bloedvormende organen
D Dermatologica
G Urogenitale stelsel en geslachthormonen

H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen
J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik
L Oncolytica en immunomodulantia
M Skeletspierstelsel
R Ademhalingsstelsel
S Zintuigelijke organen
V Diverse middelen

Bron 
ZDP/GIP
Verslagjaar 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 juli 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIP databank.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in uitgaven dure geneesmiddelen intramuraal over en ga naar de datatabel
  • De forse toename in 2012 en 2013 is grotendeels te verklaren door beleidswijzigingen in de bekostiging, waarbij een grote groep geneesmiddelen is overgeheveld van extramurale naar intramurale verstrekking.
  • De cijfers kunnen tot 2 jaar na sluiting van het declaratiejaar vier keer per jaar worden bijgesteld voordat ze definitief zijn.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
  • In 2023 zijn de cijfers naar schatting gebaseerd op een steekproef van 95% van de verwachte declaraties. Met behulp van de jaar- en kwartaalstaten is de totale vergoeding opgehoogd naar een representatief beeld voor 2023.

Bron 
ZDP/GIP
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens  
9 juli 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIP databank.nl 

De totale uitgaven voor dure geneesmiddelen/add-ons zijn berekend door Zorginstituut Nederland op basis van periodieke verantwoordingsinformatie van zorgverzekeraars.
Deze verantwoordingsinformatie bevat de door zorgverzekeraars geaccepteerde declaraties, inclusief correctie achteraf voor bijvoorbeeld plafond-afspraken die zij met ziekenhuizen hebben gemaakt. De cijfers kunnen tot 2 jaar na sluiting van het declaratiejaar vier keer per jaar worden bijgesteld voordat ze definitief zijn.
De verdeling van deze uitgaven naar afzonderlijke geneesmiddelen is gebaseerd op de door zorgverzekeraars via Vektis aan het Zorginstituut aangeleverde detaildeclaraties (ZPD: Zorg Prestaties en Declaraties).
Het door ZIN gerapporteerde bedrag voor add-ons is inclusief preparaten voor bloedstollingsstoornissen.

In 2023 is de rapportage dure geneesmiddelen naar schatting gebaseerd op een steekproef van 95% van de verwachte declaraties. Met behulp van de jaar- en kwartaalstaten is de totale vergoeding opgehoogd naar een representatief beeld voor 2023, de totalen per geneesmiddelgroep zijn nog niet compleet. Zie voor meer informatie: GIPdatabank.nl