Zorg met verblijf: indicatie

296.885*
personen
hebben een indicatie voor zorg met verblijf
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd
  • Naar zorgzwaartepakket
  • Naar grondslag

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
Jonger dan 18 jaar1104068404200
18 tot 65 jaar1108556369547160
65 tot 80 jaar496352316026470
80 jaar of ouder1253553252092840
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
Periode2018*
V&V*5495
V&V**155820
GHZ*5920
GHZ**124500
GGZ*0
GGZ**5150
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiden en (zeer) intensieve verzorging
GGZ* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleding
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering

Zie de cijfers op CBS StatLine voor meer uitleg.

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
2 oktober 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
Indicatie ZMVSomatische aandoeningPsychogeriatrische aandoeningPsychiatrische aandoeningLichamelijke handicapVerstandelijke handicapZintuiglijke handicap
Totaal Wlz/ZMV-AWBZ58820923355950254751110053305
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ