Zorg met verblijf: indicatie

307.105*
personen
hebben een indicatie voor zorg met verblijf
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg met verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd
  • Naar zorgzwaartepakket
  • Naar grondslag

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
Jonger dan 18 jaar1072066304090
18 tot 65 jaar1133406524548095
65 tot 80 jaar523952450027895
80 jaar of ouder1306503484095810
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
22 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
Periode2019
V&V*3645
V&V**165715
GHZ*5525
GHZ**117935
GGZ*0
GGZ**5270
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

V&V* = Beschut wonen met (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging
V&V** = Overige zzp voor beschermd wonen
GHZ* = Wonen met (enige) begeleiding en eventueel met verzorging
GHZ** = Wonen met (zeer) intensieve begeleiden en (zeer) intensieve verzorging
GGZ* = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met begeleding
GGZ** = Voortgezet verblijf / beschermd wonen met intensieve begeleiding en (intensieve) verzorging of gedragsregulering

Zie de cijfers op CBS StatLine voor meer uitleg.

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
22 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Indicatie voor zorg met verblijf

Op peildatum
PeriodenSomatische aandoeningPsychogeriatrische aandoeningPsychiatrische aandoeningLichamelijke handicapVerstandelijke handicapZintuiglijke handicap
2019*58305988055955275501131903305
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
22 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.

Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden op in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ