Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

284.035*
personen
van 18 jaar of ouder maken gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 of ouder dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wlz. Het betreft zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen met zorg op basis van een van de Wlz-subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BPR staan ingeschreven.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar sector
  • Naar leveringsvorm

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
18 tot 65 jaar1046956019044505
65 tot 80 jaar512302393027300
80 jaar of ouder1281103415093960
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
5 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
ZorgzwaartepakketPersonen met gebruik, op peildatum
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)145955
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)102340
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg4595
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Betreft totaal zorgzwaartepakket (zzp)
Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
5 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

18 jaar en ouder, op peildatum
Leveringsvorm zorgPersonen met gebruik, op peildatum
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb27230
Uitsluitend zorg in natura (zin)245345
Totaal combinatie zin/pgb11455
Bron

Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
5 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • Monitor Langdurige Zorg op CBS StatLine

  • CBS StatLine