Titel (titel niet zichtbaar)

43 procent

van de personen met een lichamelijke beperking doet betaald werk

 

Verslagjaar:  2022
Bron: Participatiemonitor, Nivel

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage mensen met een lichamelijke beperking onder de 65 jaar dat betaald werk doet, op het totaal aantal mensen met een lichamelijke beperking.  Ook worden cijfers over participatie op andere domeinen (zoals vrijwilligerswerk en gebruik buurtvoorzieningen) gepresenteerd. Daarnaast worden er cijfers gepresenteerd voor personen met een psychische kwetsbaarheid en personen met een verstandelijke beperking. 

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Participatie van personen met een lichamelijke beperking over en ga naar de datatabel

*Voor huishoudelijke taken is geen tijdsindicatie van toepassing.
**<65 jaar.
***In de afgelopen 12 maanden.
****Wekelijks of maandelijks bezoek aan een uitgaansgelegenheid, groepsactiviteit en/of openbare voorziening.

Bron 
Nivel
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
11 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Participatiemonitor kerncijfers 2022

Psychische aandoening

Sla de grafiek Participatie van personen met een psychische aandoening over en ga naar de datatabel

 *Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen.
**<65 jaar.

Bron 
Trimbos-Instituut
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!(PDF)

Verstandelijke beperking

Sla de grafiek Participatie van personen met een verstandelijke beperking over en ga naar de datatabel

 *Voor huishoudelijke taken en dagbesteding is geen tijdsindicatie van toepassing.
 **<65 jaar, onder betaald werk valt ook werken bij bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening of werkplaats.
 ***Bij de groep mensen met een verstandelijke beperking gaat het om onbetaald werk, vrijwilligerswerk of een leerwerkplek of stage.
 ****Training, cursus of opleiding is alleen voor mensen met een verstandelijke beperking onder de 65 jaar berekend. Voor zowel training, cursus als opleiding en politieke participatie geldt participatie in de afgelopen 12 maanden.
*****Wekelijks of maandelijks bezoek aan een uitgaansgelegenheid, groepsactiviteit en/of openbare voorziening.

Bron 
Nivel
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
11 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Participatiemonitor kerncijfers 2022

Trends

Trend lichamelijke beperking

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een lichamelijke beperking over en ga naar de datatabel

In 2022 zijn de indicatoren om participatie vast te stellen vernieuwd door het Nivel, waardoor de cijfers niet met eerdere jaren kunnen worden vergeleken. De oude trends blijven voor nu staan, zie verantwoording.

*De cijfers fluctueren, mede door vraagwijziging in de jaren 2009 en 2010.
**In 2010 is er een afwijkende vraagstelling, waardoor het percentage lager uitvalt.
***<65 jaar.
****<65 jaar. Bij personen met een lichamelijke beperking is het cijfer voor opleiding/werkgerelateerde curus niet te bepalen.

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!(PDF)

Trend psychische aandoening

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een psychische aandoening over en ga naar de datatabel

Voor 2017 zijn er geen data beschikbaar.
*<65 jaar

Bron 
Trimbos-Instituut
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!(PDF)

Trend verstandelijke beperking

Sla de grafiek Trend in participatie van personen met een verstandelijke beperking over en ga naar de datatabel

In 2022 zijn de indicatoren om participatie vast te stellen vernieuwd door het Nivel, waardoor de cijfers niet met eerdere jaren kunnen worden vergeleken. De oude trends blijven voor nu staan, zie verantwoording.

* Bij de groep mensen met een verstandelijke beperking gaat het zowel om betaald werk als onbetaald werk en betreft respondenten in de leeftijd van <65 jaar (vanaf 2016). T/m 2015 zijn ook 65-plussers in het percentage opgenomen. Het cijfer van de algemene bevolking betreft betaald werk voor minimaal 12 uur per week (<65 jaar).

Bron 
Nivel
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
23 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Monitoring Onbeperkt meedoen!(PDF)

Gegevens over lichamelijke beperking zijn verzameld via het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel. In het NPCG zitten mensen die een lichamelijke beperking hebben al dan niet veroorzaakt door een chronische ziekte. De ernst van de lichamelijke beperking is vastgesteld aan de hand van activiteiten die men zelfstandig kan doen; ADL. Gegevens over mensen met een verstandelijke beperking zijn verzameld via het Panel Samen Leven (PSL) van het Nivel. In het panel zitten naast mensen met een verstandelijke beperking, ook naasten van mensen met een verstandelijke beperking. In het PSL wordt onder een verstandelijke beperking verstaan: een beneden gemiddeld intellectueel functioneren, dat voor het achttiende levensjaar is ontstaan en waardoor er beperkingen zijn in twee of meer vaardigheidsgebieden. Gegevens over psychische aandoeningen zijn verzameld via het Panel Psychisch Gezien van het Trimbos-Instituut. In dit landelijk panel gaat het om mensen die een psychische aandoening hebben die van langere duur is en waarvan ze gedurende langere tijd beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. Verantwoording voor de cijfers is te vinden in de Participatiemonitor kerncijfers van het Nivel, zie Participatiemonitor kerncijfers 2022. | Nivel.

In 2022 zijn de indicatoren om participatie vast te stellen vernieuwd door het Nivel. Een belangrijke reden was dat enkele indicatoren waren verouderd en dat er relevante indicatoren ontbraken. Te denken valt aan het weinig gebruik meer maken van postkantoor en de bank en de opkomst van digitale mogelijkheden om boodschappen te doen. Door deze verandering kunnen de cijfers van 2022 niet worden vergeleken met de jaren hiervoor. Bij meerdere meetpunten met de nieuwe indicatoren zullen nieuwe trends worden toegevoegd. Voor nu blijven de oude trends beschikbaar.