Titel (titel niet zichtbaar)

De uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering vallen zijn

50,6 miljard euro

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Jaarverslag ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering ( Zvw) vallen, inclusief de eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.

Naar type zorg

Sla de grafiek Uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt over en ga naar de datatabel

De uitsplitsing naar type is op basis van het netto-bkz, dus zonder eigen risico.
* poliklinisch, ambulant, thuis
** wel meetellend in internationale definitie
*** niet meetellend in internationale definitie


Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek StatLine 
Verslagjaar 
2020 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
26 augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorguitgaven op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in uitgaven aan zorg die onder de basisverzekering valt over en ga naar de datatabel

*De stijging van de Zvw-uitgaven in 2015 heeft onder andere te maken met de overheveling van de wijkverpleging vanuit de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten.
**De middelen voor Wmo- en jeugdzorg die per 2019 onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds tellen vanaf dat moment niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante zorguitgaven.
De cijfers tot 2017 zijn definitief.

Bron 
Jaarverslag ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verslagperiode t/m
2020
Laatste update gegevens 
17  augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Financieel beeld zorg op rijksoverheid.nl 
Financiële middelen op deze website

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Zorgkosten per gemeente

 

Declaraties basisverzekering (Zvw)

 

Zorgkosten per gemeente

Bron  
Vektis, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
20 augustus 2020
Updatefrequentie  
Onregelmatig
Meer info
Basisverzekering op VZinfo (Regionaal)

internationaal

Sla de grafiek Uitgaven aan "Zvw-achtige" zorg* per capita, internationaal over en ga naar de datatabel
  • Geïndexeerd (Nederland, 2019 = 100)
  • De berekening van de uitgaven is o.b.v. koopkrachtpariteiten.
  • *Het betreft de zorguitgaven aan geneeskundige zorg, revalidatie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en ondersteunende diensten, gefinancierd door de overheid of door verplichte verzekeringen.

Bron 
OECD / CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
26 augustus 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Meer cijfers op stats.oecd.org 

De genoemde bedragen voor 2013 t/m 2020 zijn afkomstig uit het Jaarverslag van VWS. De cijfers over de jaren in de trend worden soms achteraf bijgesteld omdat sommige gegevens pas jaren later beschikbaar komen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan ten opzichte van eerdere weergave van de trend. De uitsplitsing naar type zorg is gebaseerd op de Zorgrekeningen  van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitsplitsing gaat daardoor soms over een ander rapportagejaar dan die van het kerncijfer. Er zijn kleine definitieverschillen tussen de cijfers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en CBS over de uitgaven Zvw.