Titel (titel niet zichtbaar)

48.910* personen

maken gebruik van een persoonsgebonden budget t.l.v. de Wlz

 

Verslagjaar: 2020 (*voorlopig cijfer)

Bron:  Monitor Langdurige Zorg / Vektis

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot 2015) en de Wlz (vanaf 2015). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de Basisregistratie Personen ( BRP) staan ingeschreven. Het is niet bekend of het pgb daadwerkelijk is ingezet voor het inkopen van zorg.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Persoonsgebonden budget over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / Vektis
Verslagjaar 
2020 (*voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Personen met persoonsgebonden budget (pgb) op CBS MLZ StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in persoonsgebonden budget over en ga naar de datatabel

Tot 2015 wordt het aantal personen gevolgd met een pgb-toekenning ten laste van de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Vanaf 2015 wordt uitsluitend het aantal personen met een Wlz-budget gevolgd. Personen met een pgb gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet worden vanaf 2015 niet meegenomen. Vandaar dat er een sterke daling is te zien in het aantal personen met een pgb in 2015.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg / Vektis
Verslagjaar t/m 
2020 (*voorlopig cijfer) 
Laatste update gegevens 
8 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Personen met persoonsgebonden budget (pgb) op CBS MLZ StatLine 

Meer informatie over cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg .