2021.04.19 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
Voor dit kerncijfer is geen bron meer.  Mogelijk kan dit kerncijfer op termijn weer worden geactualiseerd als er een geschikte bron voor beschikbaar komt.

Titel (titel niet zichtbaar)

259  vrijheidsbeperkende interventies

worden in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) toegepast per 1.000 opnamen


Verslagjaar: 2014
Bron: Argus Informatie Centrum

Titel (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het aantal vrijheidsbeperkende interventies per 1.000 opnamen in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), exclusief forensische GGZ. Het terugdringen van het aantal en de duur van vrijheidsbeperkende interventies is een belangrijk doel van de brancheorganisatie in de GGZ, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en rijksoverheid. Vrijheidsbeperkende interventies, zoals separatie, zijn ingrijpende maatregelen die niet zelden leiden tot verergering van angsten, depressie, psychose of tot suïcidaliteit. Er zijn alternatieve aanpakken beschikbaar maar die worden niet altijd  toegepast.

Actueel

Sla de grafiek Aantal vrijheidsbeperkende interventies over en ga naar de datatabel

* toediening met fysiek verzet
Indien bij separatie, afzondering, insluiting in overige ruimten of fixatie een onderbreking plaatsvindt van minder dan 24 uur (bijvoorbeeld om te proberen een patiënt terug te laten keren op de afdeling) wordt dat beschouwd als doorlopende interventie, en wordt geen nieuwe interventie geregistreerd.

Bron 
Argus Informatie Centrum (Stichting Benchmark GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg))nd
Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens 
27 mei 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal vrijheidsbeperkende interventies over en ga naar de datatabel

*toediening met fysiek verzet
Indien bij separatie, afzondering, insluiting in overige ruimten of fixatie een onderbreking plaatsvindt van minder dan 24 uur (bijvoorbeeld om te proberen een patiënt terug te laten keren op de afdeling) wordt dat beschouwd als doorlopende interventie, en wordt geen nieuwe interventie geregistreerd. Bij de berekening van het totaal aantal interventies worden verschillende typen aansluitende interventies beschouwd als enkelvoudige doorlopende interventies. Daarom is het totaal aantal interventies lager dan de som van de afzonderlijke typen interventies.

Bron 
Argus Informatie Centrum (Stichting Benchmark GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg))nd
Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens 
27 mei 2016
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Het Argus informatie centrum is in 2016 ondergebracht bij de Stichting Benchmark GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). Tussen 2007 en 2015 was de Argus Registratie Drang en Dwang achtereenvolgens ondergebracht bij de GGZ-instellingen GGnet en Altrecht.  Meer informatie over de cijfers is te verkrijgen bij de Stichting Benchmark GGZ.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.