Titel (titel niet zichtbaar)

178.686 verzekeringsplichtigen

zijn met een betalingsachterstand zorgpremie aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)

 

Peildatum: 31 maart 2024 (*voorlopig cijfer)
Bron: CAK

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal mensen van 18 jaar en ouder dat verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, maar een achterstand heeft bij de betaling van hun premie. Iemand met een betalingsachterstand zorgpremie is een verzekeringnemer die voor de zorgverzekering een premieschuld heeft ter hoogte van zes of meer maandpremies, en is aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK betaalt compensatie aan zorgverzekeraars. Mensen met een betalingsachterstand zorgpremie zitten in een bestuursrechtelijk premieregime (d.w.z. een verhoogde premie betalen aan het CAK).

Naar geslacht

Sla de grafiek Betalingsachterstand zorgpremie over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
16 oktober 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zorgverzekeringswet op CBS StatLine.nl 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Betalingsachterstand zorgpremie over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
16 oktober 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zorgverzekeringswet op CBS StatLine.nl 

Naar type uitkering

Sla de grafiek Betalingsachterstand zorgpremie over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
8 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Zorgverzekeringswet op CBS StatLine.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in betalingsachterstand zorgpremie over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)
Verslagjaar t/m
31 december 2023 (*voorlopig cijfer)
Laatste update gegevens 
8 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Verzekerdenmonitor 2023 op www.rijksoverheid.nl 
Prestatie-indicator gezondheidszorg op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Betalingsachterstand zorgpremie 2022

 

Per gemeente

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 augustus 2023
Updatefrequentie  
Onregelmatig
Meer info
CBS Maatwerk 
Zorgverzekering op VZinfo.nl (kaart) 

De cijfers van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn gebaseerd op de cijfers van Zorginstituut Nederland (t/m 2015) en het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) (vanaf 2016). Het CBS kan alleen uitsplitsingen maken voor de mensen met een betalingsachterstand zorgpremie (bij CBS gedefinieerd als wanbetalers) die per 31 december staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarnaast worden in de CBS-cijfers personen met een stabilisatieovereenkomst niet meegeteld. De grafieken met uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en naar type uitkering zijn daardoor gebaseerd op een iets kleiner aantal mensen met betalingsachterstand zorgpremie dan het aantal volgens het CAK. De uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd van het CBS worden onregelmatig geactualiseerd. Het kerncijfer krijgt ieder kwartaal een update. De trend wordt eens per jaar aan het einde van het verslagjaar aangevuld met het aantal mensen met een betalingsachterstand zorgpremie. Een verdere verantwoording van de cijfers van het CAK is te vinden in de VWS Verzekerdenmonitor

Het kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.