Titel (titel niet zichtbaar)

Openbare apotheken verstrekken

7,8 standaard dagdoseringen antibiotica per 1.000 inwoners

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal standaard dagdoseringen ( DDD) antibiotica per 1.000 inwoners dat is verstrekt aan mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

In 2019 heeft de WHO veranderingen aangebracht in het ATC/ DDD systeem. Daarom zijn de cijfers vanaf 2019 niet meer goed te vergelijken met voorgaande jaren. Voor het jaar 2018 is de DDD herberekend.

Bron 
SFK via NethMap 2019
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens  
9 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
NethMap 2020
Antimicrobiële resistentie in VZinfo

internationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel
  • Tussen haakjes is weergegeven van welk type bron de gegevens afkomstig zijn: v=verkoopcijfers, g=gedeclareerde afleveringen, b=beide typen gegevens. Bronnen gebaseerd op verkoopcijfers zijn mogelijk vollediger dan bronnen gebaseerd op gedeclareerde afleveringen, omdat antibiotica die zonder recept zijn verkregen of niet worden vergoed vaak wel in de verkoopcijfers zijn meegeteld, maar niet bij de gedeclareerde cijfers.
  • In 2019 is de ESAC-Net interactieve database geactualiseerd met de nieuwe 2019 versie van de ATC/DDD index. Dit heeft geleid tot veranderingen in gerapporteerde consumptie die ook met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd in eerder gepubliceerde cijfers in de ESAC-Net database. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van cijfers die in het verleden zijn gerapporteerd. Ook wijkt het cijfer voor Nederland in deze internationale vergelijking hierdoor af van het cijfer uit het NethMap-rapport in de trendfiguur voor Nederland omdat de cijfers in de trendfiguur niet volgens de aangepaste ATC/DDD index zijn.

Bron 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control )
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens 
9 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
European Centre for Disease Prevention and Control
Antimicrobiële resistentie op VZinfo.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) levert gegevens over het afleveren van antibiotica door openbare apotheken. Openbare apotheken verstrekken medicijnen die door huisartsen of specialisten zijn voorgeschreven aan patiënten die niet klinisch zijn opgenomen. De cijfers zijn afkomstig van 90% van de openbare apotheken en ze zijn opgehoogd om een schatting voor 100% te krijgen. Het is onbekend welk aandeel van de door apotheken verstrekte hoeveelheid daadwerkelijk door mensen wordt gebruikt. 
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op het antibioticagebruik in 2020. Maatregelen zoals de 1,5 meter samenleving, thuiswerken en het sluiten van scholen zorgde voor een daling van o.a. luchtweginfecties. Ook bezochten minder mensen de huisarts met infectiegerelateerde klachten. Dit heeft mede bijgedragen aan een daling van antibioticavoorschriften buiten het ziekenhuis (NethMap, 2021).