Titel (titel niet zichtbaar)

Openbare apotheken verstrekken

8,3 standaard dagdoseringen antibiotica per 1.000 inwoners

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal standaard dagdoseringen ( DDD) antibiotica per 1.000 inwoners dat is verstrekt aan mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

Trend

Sla de grafiek Trend in hoeveelheid verstrekte antibiotica buiten het ziekenhuis over en ga naar de datatabel
  • In 2019 heeft de WHO veranderingen aangebracht in het ATC/ DDD systeem. Daarom zijn de cijfers vanaf 2019 niet meer goed te vergelijken met voorgaande jaren. Voor het jaar 2018 is de DDD herberekend.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
SFK via NethMap 2019
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens  
28 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
NethMap, 2023
Antimicrobiële resistentie in VZinfo

internationaal

Sla de grafiek Gebruik van antibiotica in de eerstelijn internationaal over en ga naar de datatabel
  • Tussen haakjes is weergegeven van welk type bron de gegevens afkomstig zijn: v=verkoopcijfers, g(gram)=gedeclareerde afleveringen, b=beide typen gegevens, n.b.= informatie type bron niet beschikbaar. Bronnen gebaseerd op verkoopcijfers zijn mogelijk vollediger dan bronnen gebaseerd op gedeclareerde afleveringen, omdat antibiotica(Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  ) die zonder recept zijn verkregen of niet worden vergoed vaak wel in de verkoopcijfers zijn meegeteld, maar niet bij de gedeclareerde cijfers.
  • In 2019 is de ESAC-Net interactieve database geactualiseerd met de nieuwe 2019 versie van de ATC/DDD(Anatomische Therapeutische Chemische classificatie met gedefinieerde dagdoses) index. Dit heeft geleid tot veranderingen in gerapporteerde consumptie die ook met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd in eerder gepubliceerde cijfers in de ESAC-Net database. Hierdoor kunnen cijfers afwijken van cijfers die in het verleden zijn gerapporteerd.

Bron 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control))
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
28 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
European Centre for Disease Prevention and Control
Antimicrobiële resistentie op VZinfo.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) levert gegevens over het afleveren van antibiotica door openbare apotheken. Openbare apotheken verstrekken medicijnen die door huisartsen of specialisten zijn voorgeschreven aan patiënten die niet klinisch zijn opgenomen. De cijfers zijn afkomstig van 90% van de openbare apotheken en ze zijn opgehoogd om een schatting voor 100% te krijgen. Het is onbekend welk aandeel van de door apotheken verstrekte hoeveelheid daadwerkelijk door mensen wordt gebruikt. 
Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op het antibioticagebruik in 2020. Maatregelen zoals de 1,5 meter samenleving, thuiswerken en het sluiten van scholen zorgde voor een daling van o.a. luchtweginfecties. Ook bezochten minder mensen de huisarts met infectiegerelateerde klachten. Dit heeft mede bijgedragen aan een daling van antibioticavoorschriften buiten het ziekenhuis (NethMap, 2022).