Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal ontvangen meldingen bij Veilig Thuis is

119.185*

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Cijfers Veilig Thuis op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Titel beschrijving

Dit kerncijfer laat het aantal meldingen zien dat binnen is gekomen bij Veilig Thuis. Bij een dergelijke melding gaat het om een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het cijfer geeft een indicatie van de grootte van het probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het cijfer is een onderschatting; onderzoek toont aan dat niet iedereen in zorgelijke situaties een melding doet. Daar staat tegenover dat een deel van de meldingen (geheel of gedeeltelijk) over andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling gaat én dat in een deel van de meldingen het geweld of de mishandeling niet bevestigd wordt door Veilig Thuis. Verder is uit de gegevens niet af te leiden hoeveel unieke personen er bij deze meldingen betrokken zijn.

Naar aard geweld

Sla de grafiek Aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling over en ga naar de datatabel

*Voorlopige cijfers

  • De som van de categorieën is hoger dan het aantal unieke meldingen; in één melding kunnen vermoedens over meerdere vormen van geweld worden uitgesproken.

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  
2021*
Laatste update gegevens 
11 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Veilig Thuis via CBS StatLine.nl

Naar seksueel geweld

Sla de grafiek Percentage huiselijk seksueel geweld over en ga naar de datatabel
  • Het percentage geeft aan hoeveel personen van 16 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden aangeven slachtoffer te zijn geweest van (seksueel) huiselijk geweld.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en WODC
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
14 januari 2022
Updatefrequentie 
Een maal per twee jaar
Meer info
Prevalentiemonitor huiselijk en seksueel geweld

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling over en ga naar de datatabel

*Voorlopige cijfers

  • Een verandering in de ontwikkeling van het aantal meldingen kan onder andere te maken hebben met (beleidsmatige) inzet om aandacht te vragen voor het (eerder) doen van meldingen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bron  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m 
2021*
Laatste update gegevens 
11 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers Veilig Thuis via CBS StatLine.nl

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis betreft een onderschatting van het aantal daadwerkelijke gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn ook andere studies omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. In een recente prevalentiestudie op basis van een uitvraag onder professionals die werken met kinderen, wordt geschat dat 3% van de kinderen tot 18 jaar in 2017 slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling. Van de personen van 16 jaar en ouder geeft 8,3% in 2020 aan de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld (meer informatie zie impactmonitor). Deze cijfers zijn echter niet samen te voegen ivm andere afbakening en mogelijke overlap.