Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2022

 

2021

2022

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

24.607,3

26.668,3

Ouderenzorg

13.660,6

15.296,2

Gehandicaptenzorg

7.776,9

9.495,5

Langdurige ggz

1.603,2

1.876,6

Volledig pakket thuis

550,2

0,0

Extramurale zorg

689,8

0,0

Overige binnen contracteerruimte

326,5

0,0

Persoonsgebonden budgetten1

2.632,5

2.819,0

Persoonsgebonden budgetten (oud)

2.632,4

0,0

Persoonsgebonden budgetten ouderenzorg

0,0

645,8

Persoonsgebonden budgetten gehandicaptenzorg

0,0

1.980,0

Persoonsgebonden budgetten langdurige ggz

0,0

193,1

Buiten contracteerruimte

1.386,1

996,7

Beheerskosten

264,9

291,4

Overig buiten contracteerruimte2

511,6

505,3

Nominaal en onverdeeld Wlz3

609,6

200,0

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2022

28.625,8

30.484,0

Eigen bijdrage Wlz

1.991,6

2.114,9

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2022

26.634,2

28.369,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

1Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn in de ontwerpbegroting 2023 de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
3Voor de compensatie van extra kosten als gevolg van corona voor aanbieders in de langdurige zorg is voor het jaar 2022 € 200 miljoen beschikbaar gesteld op grond van de hiervoor door de NZa opgestelde beleidsregel (SARS-CoV-2 virus extra kosten 2022).