Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Uitgaven en inkomsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)*

 

Begroting 2019

Bijstelling 2019

Jaarverslag 2019

 

a

b

c = a + b

Zorgverzekeringsfonds

 

 

 

Uitgaven

28,2

-0,3

27,9

- Uitkering aan zorgverzekeraars

25,5

0,0

25,5

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

2,7

-0,3

2,4

Inkomsten

27,8

0,2

28,0

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

25,1

0,2

25,2

- Rijksbijdrage verzekerden 18-

2,7

0,0

2,7

- Overige baten

0,0

0,0

0,0

Saldo

-0,4

0,5

0,1

Vermogenssaldo 2018

0,5

0,5

1,0

Vermogenssaldo 2019

0,0

 1,1

1,1

Individuele zorgverzekeraars

 

 

 

Uitgaven

48,5

-0,7

47,8

- Uitgaven zorg

47,7

-1,4

46,3

- Beheerskosten/saldo

0,9

 0,7

1,6

Inkomsten

 48,5

-0,7

47,8

- Uitkering van Zvf

25,5

0,0

25,5

- Nominale premie/eigen risico

23,0

 -0,7

22,3

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

* Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2019 zijn afkomstig of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De raming van de zorguitgaven van zorgverzekeraars is vrijwel volledig gebaseerd op de maartlevering van Zorginstituut (met uitzondering van enkele sectoren waar de cijfers te onzeker zijn). Dit geldt ook voor de rijksbijdragen en de post overige baten (rentebaten, betalingsachterstanden zorgpremie, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, verdragsgerechtigden). Het vermogen per ultimo 2018 is overgenomen uit het Zorginstituut-jaarverslag fondsen 2018. Het vermogenssaldo van het fonds in 2018 is hiervan afgeleid. Voor de beschikbaarheidbijdragen is aangesloten bij NZa-cijfers. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogenssaldo 2019 is bepaald door het exploitatiesaldo 2019 op te tellen bij het vermogenssaldo 2018.