Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Uitgaven en inkomsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)1

 

Begroting 2021

Mutatie 2021

Jaarverslag 2021

 

a

b

c=a+b

Zorgverzekeringsfonds

 

 

 

Uitgaven

28,9

0,7

29,6

- Uitkering aan verzekeraars

26,3

0,7

27,0

- Rechtstreeks uitgaven Zvf

2,6

0,0

2,6

Inkomsten

29,2

0,4

29,6

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

26,4

0,4

26,8

- Rijksbijdrage verzekerden 18-

2,8

0,0

2,8

- Overige baten

0,0

0,0

0,0

saldo

0,3

-0,3

0,0

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2020

-0,3

-1,3

-1,6

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2021

0,0

-1,5

-1,5

Individuele verzekeraars

 

 

 

Uitgaven

50,4

0,5

50,9

- Uitgaven voor zorg

49,5

0,3

49,8

- Beheerskosten/saldo

0,9

0,2

1,1

Inkomsten

50,4

0,5

50,9

- Uitkering van Zvf

26,3

0,7

27,0

- Nominale premie/eigen risico

24,1

-0,2

23,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. Het vermogen per ultimo 2020 is gebaseerd op  het jaarverslag 2020 van het Zvf van Zorginstituut Nederland (zij het dat dit gecorrigeerd is voor de catastroferegeling en de vertraging in IAB inkomsten). Voor de beschikbaarheidbijdragen is aangesloten bij NZa-cijfers. Voor de IAB is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogenssaldo 2021 is bepaald door het exploitatiesaldo 2020 op te tellen bij het vermogenssaldo 2020.