Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Uitgaven en inkomsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)1

 

Ontwerpbegroting 2023

Bijstelling 2023

Jaarverslag 2023

 

a

b

c=a+b

Zorverzekeringsfonds

 

 

 

Uitgaven

32,9

-0,1

32,8

- Uitkering aan verzekeraars

29,7

0,0

29,7

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

3,2

-0,1

3,1

Inkomsten

32,5

1,0

33,5

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

29,5

1,0

30,4

- Rijksbijdrage verzekerden 18-

3,1

0,0

3,1

- Overige baten

0,0

0,0

0,0

Exploitatiesaldo

-0,4

1,1

0,8

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2022

0,4

-0,2

0,2

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2023

0,0

0,9

0,9

Individuele verzekeraars

 

 

 

Uitgaven

56,8

0,0

56,8

- Uitgaven voor zorg

55,9

-1,2

54,7

- Beheerskosten/saldo

0,9

1,2

2,0

Inkomsten

56,8

0,0

56,8

- Uitkering van het Zvf

29,7

0,0

29,7

- Nominale premie/eigen risico

27,1

0,0

27,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

1Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2023 zijn afkomstig of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De raming van de zorguitgaven van zorgverzekeraars is vrijwel volledig gebaseerd op de maartlevering van Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor de rijksbijdragen en de post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden). Het vermogen per ultimo 2022 is gebaseerd op het jaarverslag 2022 van het Zvf van Zorginstituut Nederland. Voor de IAB is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogenssaldo 2023 is bepaald door het exploitatiesaldo 2022 op te tellen bij het vermogenssaldo 2022.