Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Uitgaven en inkomsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)1

 

 

NvW ontwerpbegroting 2022

Mutatie 2022

Jaarverslag 2022

 

a

b

c=a+b

Zorgverzekeringsfonds

 

 

 

Uitgaven

30,1

-0,5

29,6

- Uitkering aan verzekeraars

27,3

-0,6

26,7

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

2,8

0,1

2,9

Inkomsten

29,9

1,0

30,9

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

27,1

1,0

28,1

- Rijksbijdrage verzekerden 18-

2,8

0,0

2,8

- Overige baten

-0,1

0,0

0,0

Saldo

-0,2

1,5

1,3

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2021

0,3

-0,8

-0,5

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2022

0,1

0,8

0,9

Individuele verzekeraars

 

 

 

Uitgaven

52,2

-0,7

51,5

- Uitgaven voor zorg

51,7

-0,6

51,1

- Beheerskosten/saldo

0,5

-0,1

0,4

Inkomsten

52,2

-0,7

51,5

- Uitkering van Zvf

27,3

-0,6

26,7

- Nominale premie/eigen risico

24,9

-0,1

24,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

1Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2022 zijn afkomstig of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De raming van de zorguitgaven van zorgverzekeraars is vrijwel volledig gebaseerd op de maartlevering van Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor de rijksbijdragen en de post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden). Het vermogen per ultimo 2021 is gebaseerd op het jaarverslag 2021 van het Zvf van Zorginstituut Nederland. Voor de IAB is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogenssaldo 2022 is bepaald door het exploitatiesaldo 2022 op te tellen bij het vermogenssaldo 2021.
NvW=Nota van wijziging