Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Uitgaven en inkomsten Wlz (bedragen x € 1 miljard)1

 

 

NvW ontwerpbegroting 2022

Bijstelling 2022

Jaarverslag 2022

 

a

b

c = a + b

Uitgaven

30,4

0,1

30,5

- Zorgaanspraken en subsidies

30,1

0,1

30,2

- Beheerskosten

0,3

0,0

0,3

Inkomsten

30,4

0,9

31,3

- Procentuele premie

14,8

1,1

16,0

- Eigen bijdragen

2,1

0,0

2,1

- BIKK

4,2

0,0

4,2

- Rijksbijdrage Wlz

9,3

-0,4

9,0

Saldo

0,0

0,8

0,8

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2021

0,0

-1,0

-0,9

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2022

0,0

-0,1

-0,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. Het vermogen van het Fonds langdurige zorg (Flz) ultimo 2021 is overgenomen uit het Financieel Jaarverslag Flz 2021 van Zorginstituut Nederland. Voor de gerealiseerde premieopbrengst 2022 is de opbrengst in de EMU-definitie in het CEP 2023 overgenomen van het CPB. Uitgavencijfers en eigen bijdragen komen overeen met de realisatiecijfers van NZa en Zorginstituut Nederland, zoals toegelicht in paragraaf 3.2 van het jaarverslag. Realisatiecijfers voor de rijksbijdrage BIKK en rijksbijdrage Wlz zijn overgenomen uit de kwartaalrapportage over het 4e kwartaal 2022 van Zorginstituut Nederland.