Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Uitgaven en inkomsten Wlz (bedragen x € 1 miljard)1

 

Ontwerpbegroting 2023

Bijstelling 2023

Jaarverslag 2023

 

a

b

c=a+b

Uitgaven

33,5

-0,2

33,4

- Zorgaanspraken en subsidies

33,2

-0,2

33,1

- Beheerskosten

0,3

0,0

0,3

Inkomsten

33,4

-1,1

32,4

- procentuele premie

16,0

-0,3

15,7

- Eigen bijdragen

2,2

0,1

2,2

- BIKK

4,9

-0,1

4,8

- Rijksbijdrage Wlz

10,4

-0,8

9,7

- Overige baten

0,0

0,0

0,0

Exploitatiesaldo

-0,1

-0,9

-1,0

Vermogen Fonds langdurige zorg 2022

0,0

0,6

0,6

Vermogen Fonds langdurige zorg 2023

-0,1

-0,3

-0,4

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ministerie van Financiën, Zorginstituut Nederland en NZa.

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. Het vermogen van het Flz ultimo 2022 is overgenomen uit het Financieel Jaarverslag Flz 2022 van Zorginstituut Nederland. De gerealiseerde premieopbrengst 2023 is een raming van het ministerie van Financiën, evenals de premieopbrengst in de ontwerpbegroting 2023. Uitgavencijfers en eigen bijdragen komen overeen met de realisatiecijfers van NZa en Zorginstituut Nederland, zoals toegelicht in paragraaf 3.2 van het jaarverslag. Realisatiecijfers voor de rijksbijdrage BIKK en rijksbijdrage Wlz zijn overgenomen uit de kwartaalrapportage over het 4e kwartaal 2023 van Zorginstituut Nederland en komen overeen met de bedragen die door VWS zijn vastgesteld.