Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Uitgaven en inkomsten Flz (bedragen x € 1 miljard)*

 

Begroting 2019

Bijstelling 2019

Jaarverslag 2019

 

a

b

c = a + b

Uitgaven

23,7

0,0

23,8

- Zorgaanspraken en subsidies

23,5

0,0

23,6

- Beheerskosten

0,2

0,0

0,2

Inkomsten

23,5

-0,3

23,2

- Procentuele premie

17,0

-1,3

15,7

- Eigen bijdragen

1,9

0,0

1,8

- BIKK

3,7

0,0

3,7

- Rijksbijdrage Wlz

1,0

1,0

2,0

Saldo

-0,2

-0,4

-0,6

Vermogen Fonds langdurige zorg 2018 

0,0

-0,3

-0,3

Vermogen Fonds langdurige zorg 2019

-0,3

-0,6

-0,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

* Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom Jaarverslag 2019 zijn afkomstig of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De eigen bijdragen, de BIKK en de post overig (rentebaten) zijn overgenomen uit de maartrapportage van het Zorginstituut Nederland. Het vermogen van het Fonds langdurige zorg (Flz) per ultimo 2018 is overgenomen uit het Jaarverslag Fondsen 2018 van het Zorginstituut. De uitgavencijfers zijn gebaseerd op NZa-cijfers en voor de premieopbrengst 2019 is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt.