Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Financiering bruto-zorguitgaven (bedragen x € 1 miljard)1 

 

2024

Zorgverzekeringswet (Zvw)

64,2

w.v. eigen risico

3,4

Wet langdurige zorg (Wlz)

36,8

w.v. eigen bijdragen

2,3

Wmo beschermd wonen

1,6

Overig begrotingsgefinancierd (o.a. Arbeidsmarktbeleid/Caribisch Nederland)

0,8

Bruto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2024

103,4

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)