Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Financiering bruto-zorguitgaven (bedragen x € 1 miljard)1 

 

2022

Zorgverzekeringswet (Zvw)

54,5

w.v. eigen risico

3,2

Wet langdurige zorg (Wlz)

30,2

w.v. eigen bijdragen

2,1

Wmo beschermd wonen

1,5

Overig begrotingsgefinancierd (Arbeidsmarktbeleid/Caribisch Nederland)

0,6

Bruto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2022

86,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1 Door afrondingsverschillen kan de som der delen afwijken van het totaal.