Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Financiering bruto-zorguitgaven (bedragen x € 1 miljard)1 

 

2023

Zorgverzekeringswet (Zvw)2

59,1

w.v. eigen risico

3,3

Wet langdurige zorg (Wlz)

33,5

w.v. eigen bijdragen

2,2

Wmo beschermd wonen

1,5

Overig begrotingsgefinancierd (Arbeidsmarktbeleid/Caribisch Nederland)2

0,7

Bruto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2023

94,9

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.
2 Het bedrag van de Zvw is € 0,2 miljard hoger dan in eerdere tabellen in dit FBZ, terwijl het bedrag Overig begrotingsgefinancierd juist € 0,2 miljard lager is. Zoals aangegeven in paragraaf 6.3.1.3 van het Financieel Beeld Zorg (onder IZA transformatiegeld (premie)) wordt in verband met de uitvoering van het IZA uitgegaan van € 280 miljoen uitgaven aan transformatiemiddelen via verzekeraars, waarvan circa € 195 miljoen is gereserveerd op de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Deze gereserveerde middelen worden als verwachte uitgaven van verzekeraars meegenomen in deze financierings paragraaf.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)