Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2021

 

2020

2021

Eerstelijnszorg

6.333,4

6.733,0

Huisartsenzorg

3.292,7

3.413,8

Multidisciplinaire zorgverlening

670,8

695,8

Tandheelkundige zorg

762,7

830,0

Paramedische zorg

818,4

957,7

Verloskunde

264,9

271,8

Kraamzorg

347,9

370,1

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

175,9

193,7

Tweedelijnszorg

27.252,6

28.519,1

Medisch-specialistische zorg

24.633,2

25.772,8

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.106,4

1.204,8

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

813,1

847,4

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

115,3

125,6

Overig curatieve zorg

584,7

568,5

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.246,9

2.998,3

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.650,5

6.548,7

Apotheekzorg

4.972,9

4.819,9

Hulpmiddelen

1.677,6

1.728,8

Wijkverpleging

3.472,7

3.433,6

Ziekenvervoer

822,4

870,5

Ambulancevervoer

707,2

752,0

Overig ziekenvervoer

115,1

118,5

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.381,8

1.401,1

Grensoverschrijdende zorg

586,1

570,0

Nominaal en onverdeeld

0,0

5,3

Bruto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2021

50.746,4

51.079,4

Eigen betalingen Zvw

3.189,7

3.078,5

Netto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2021

47.556,7

48.000,9

Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).