Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2023

 

2022

2023

Eerstelijnszorg

6.966,9

7.677,8

Huisartsenzorg

3.582,2

3.979,6

Multidisciplinaire zorgverlening

717,1

798,9

Tandheelkundige zorg

836,7

930,6

Paramedische zorg

1.005,0

1.075,0

Verloskunde

282,9

310,0

Kraamzorg

349,2

380,6

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

193,8

203,2

Tweedelijnszorg

29.125,2

31.111,9

Medisch-specialistische zorg

26.355,2

28.017,0

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.154,5

1.261,7

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

874,1

943,8

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

147,5

224,3

Overig curatieve zorg

594,0

665,1

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.606,1

4.973,3

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.963,5

7.339,8

Apotheekzorg

5.189,7

5.448,9

Hulpmiddelen

1.773,8

1.890,9

Wijkverpleging

3.098,5

3.237,1

Ziekenvervoer

927,3

1.000,0

Ambulancevervoer

809,9

866,2

Overig ziekenvervoer

117,4

133,8

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.549,3

1.678,5

Grensoverschrijdende zorg

1.059,5

779,0

Transformatiemiddelen IZA1

0,00

80,00

Nominaal en onverdeeld

0,0

29,8

Bruto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2023

54.296,4

57.907,0

Eigen betalingen Zvw

3.166,5

3.338,1

Netto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2023

51.129,8

54.568,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland, NZa en CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor).
1De transformatiemiddelen IZA (samenhangend met de coalitieakkoord-maatregelen IZA en Juiste zorg op de juiste plek) zijn op een aparte sector opgenomen.