Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2023

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Zorg in natura binnen contracteerruimte

26.632,3

27.556,5

27.185,7

26.752,8

26.690,7

26.519,2

Ouderenzorg

15.275,6

15.737,2

15.470,1

15.186,8

15.077,6

14.912,8

Gehandicaptenzorg

9.482,8

9.728,6

9.644,9

9.506,5

9.546,3

9.539,7

Langdurige ggz

1.873,9

2.090,7

2.070,7

2.059,6

2.066,8

2.066,7

Persoonsgebonden budgetten1

2.831,9

2.897,0

2.901,8

2.901,7

2.901,6

2.901,6

Pgb ouderenzorg

648,8

668,5

668,5

668,5

668,5

668,5

Pgb gehandicaptenzorg

1.989,1

2.031,4

2.036,3

2.036,2

2.036,2

2.036,1

Pgb langdurige ggz

194,0

197,0

197,0

197,0

197,0

197,0

Buiten contracteerruimte

999,1

3.065,8

5.483,3

7.963,9

10.657,2

13.194,7

Beheerskosten

291,7

289,4

312,2

327,9

338,6

290,6

Overig buiten contracteerruimte2

507,4

520,1

520,7

520,9

521,0

511,0

Nominaal en onverdeeld Wlz

200,0

2.256,3

4.650,4

7.115,2

9.797,6

12.393,0

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2023

30.463,2

33.519,2

35.570,9

37.618,4

40.249,5

42.615,4

Eigen bijdragen Wlz

2.113,6

2.155,5

2.231,2

2.437,8

2.537,5

2.619,4

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2023

28.349,6

31.363,7

33.339,7

35.180,6

37.712,0

39.996,0

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.