Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2022

 

2021

2022

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

24.607,3

26.662,3

Ouderenzorg

13.660,6

15.292,7

Gehandicaptenzorg

7.776,9

9.493,3

Langdurige ggz

1.603,2

1.876,2

Volledig pakket thuis

550,2

0,0

Extramurale zorg

689,8

0,0

Overige binnen contracteerruimte

326,5

0,0

Persoonsgebonden budgetten 1

2.632,4

2.831,9

Pgb ouderenzorg

nvt

648,8

Pgb gehandicaptenzorg

nvt

1.989,1

Pgb langdurige ggz

nvt

194,0

Buiten contracteerruimte

945,6

991,6

Beheerskosten

270,2

291,4

Overig buiten contracteerruimte 2

525,4

500,2

Nominaal en onverdeeld

150,0

200,0

Bruto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2022

28.185,3

30.485,8

Eigen bijdrage Wlz

1.991,6

2.113,6

Netto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2022

26.193,7

28.372,1

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.