Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2023

 

2022

2023

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

26.668,3

29.330,5

Ouderenzorg

15.296,2

17.017,6

Gehandicaptenzorg

9.495,5

10.187,8

Langdurige ggz

1.876,6

2.125,1

Persoonsgebonden budgetten 1

2.819,0

3.122,1

Pgb ouderenzorg

645,8

699,8

Pgb gehandicaptenzorg

1.980,0

2.126,1

Pgb langdurige ggz

193,1

296,1

Buiten contracteerruimte

996,7

926,2

Beheerskosten

291,4

322,1

Overig buiten contracteerruimte 2

505,3

597,2

Nominaal en onverdeeld

200,0

6,9

Bruto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2023

30.484,0

33.378,8

Eigen bijdrage Wlz

2.114,9

2.200,8

Netto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2023

28.369,1

31.177,9

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland, NZA en CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor).