Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2021

Figuur samenstelling bruto Wlz uitgaven 2021 (in miljarden euro's)

Fig 3 2e suppl Begr. Samenstelling bruto  Wlz-uitg. 2021

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).