Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Ontwerpbegroting 2023

Bruto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2023

94,9

Premiegefinancierd

92,5

waarvan Zvw

58,9

waarvan Wlz

33,5

   

Begrotingsgefinancierd

2,5

waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

waarvan overig begrotingsgefinancierd 2

0,9

   

Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023

5,5

waarvan eigen betalingen Zvw

3,3

waarvan eigen bijdrage Wlz

2,2

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2023

89,4

1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
2 Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiënt-veiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2, en 4 in de VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting toegelicht.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2023 per sector