Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2023

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

2e suppletoire begroting 2023

 

 2023

Bruto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023

93,2

-Premiegefinancierd

91,1

--waarvan Zvw

57,7

--waarvan Wlz

33,4

-Begrotingsgefinancierd

2,1

--waarvan Wmo beschermd wonen*

1,6

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023

5,5

-waarvan eigen risico Zvw

3,3

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,2

-waarvan ontvangsten begrotingsgefinancierd

0,0

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023

87,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland, NZa en CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor).

Bruto-zorguitgaven 2023 per sector

Fig. 1 2e suppl. begroting 2023

* Gemeentefonds/BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
**  Begroting VWS en aanvullende post Ministerie van Financiën