Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2021

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

2e suppletoire begroting 2021

Bruto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021

81,3

-Premiegefinancierd

79,3

--waarvan Zvw

51,1

--waarvan Wlz

28,2

   

-Begrotingsgefinancierd

2,0

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021

5,1

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,1

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,0

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021

76,2

Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Bruto-zorguitgaven 2021 per sector

Fig 1 2e suppl Begr. Zorguitgaven en -ontvangstn 2021

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting