Samenstelling bruto-zorguitgaven naar financieringsbron

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

2e suppletoire begroting 2019

Bruto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2019

74,7

-Premiegefinancierd

72,4

--waarvan Zvw

48,7

--waarvan Wlz

23,8

-Begrotingsgefinancierd

2,3

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,8

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2019

5,0

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,1

-waarvan eigen bijdrage Wlz

1,8

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2019

69,8

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslansten ZvW en Wlz en NZa-gegegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Bruto-zorguitgaven 2019 per sector

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting