Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Financiering Zvw (bedragen x miljard euro)1

Ontwerpbegroting 2022

 

2020

2021

2022

Uitgaven ten laste van de macropremielast

 

 

 

Zorguitgaven zorgverzekeraars

48,2

49,5

51,5

Rechtstreekse uitgaven Zorgverzekeringsfonds

2,6

2,6

2,7

Uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg

50,7

52,1

54,2

Beheerskosten/mutatie reserves zorgverzekeraars

2,3

1,0

0,5

Overige baten Zorgverzekeringsfonds

0,0

0,0

0,0

Saldo Zorgverzekeringsfonds

-1,9

1,1

-0,3

Te financieren uit premies /eigen betalingen

51,2

54,2

54,5

Financiering

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

25,4

27,4

26,9

Nominale premie

19,9

20,9

21,5

Rijksbijdrage kinderen

2,7

2,8

2,8

Eigen risico

3,2

3,1

3,2

Totaal

51,2

54,2

54,5

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De meeste cijfers in de kolommen 2020 en 2021 zijn afkomstig van of afgeleid van informatie van het Zorginstituut Nederland. De rechtstreekse uitgaven van het Zvf en voor de zorguitgaven van zorgverzekeraars zijn gebaseerd op Zorginstituut Nederland-informatie van maart 2021. De opbrengst van de nominale premie is voor 2020 en 2021 bepaald als de gemiddelde nominale premie zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermenigvuldigd met het aantal verzekerden uit de opgave van het Zorginstituut Nederland. De inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) is voor 2020 en 2021 overgenomen van het Centraal Planbureau (CPB Centraal Planbureau). De rijksbijdrage is gebaseerd op het VWS-jaarverslag en komt overeen met Zorginstituut Nederland-informatie van maart. De post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden) is een extrapolatie gebaseerd op de maartraming 2021 van het Zorginstituut Nederland . De post beheerskosten/mutatie reserves zorgverzekeraars is in 2020 en 2021 het saldo van de opbrengst van nominale premies, eigen betalingen en de bijdrage aan verzekeraars uit het fonds enerzijds en de geraamde zorguitgaven van zorgverzekeraars anderzijds (toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden in deze post meegenomen).

1 Door afrondingsverschillen kan de som der delen afwijken van het totaal.