Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Uitgaven en inkomsten Zvw (bedragen x € 1 miljard)*

 

Begroting 2020

Mutatie 2020

Jaarverslag 2020

 

a

b

c = a + b

Zorgverzekeringsfonds (Zvf)

 

 

 

Uitgaven

28,7

1,1

29,8

- Uitkering aan verzekeraars

26,2

1,0

27,2

- Rechtstreeks uitgaven Zvf

2,5

0,1

2,6

Inkomsten

27,7

-0,2

27,5

- Inkomensafhankelijke bijdrage

25,0

-0,2

24,8

- Rijksbijdrage verzekerden 18-

2,7

0,0

2,7

- Overige baten

0,0

0,0

0,0

saldo

-1,0

-1,3

-2,3

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2019

0,9

0,2

1,1

Vermogenssaldo Zvf ultimo 2020

-0,1

-1,1

-1,1

Individuele verzekeraars

 

 

 

Uitgaven

49,4

1,0

50,3

- Uitgaven voor zorg

48,5

-0,5

48,1

- Beheerskosten/saldo

0,8

1,5

2,3

Inkomsten

49,4

1,0

50,3

- Uitkering van Zvf

26,2

1,0

27,2

- Nominale premie/eigen risico

23,1

0,0

23,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

*Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2020 zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De raming van de zorguitgaven van zorgverzekeraars is vrijwel volledig gebaseerd op de maartlevering 2021 van het Zorginstituut (met uitzondering van enkele sectoren waar de cijfers te onzeker zijn). Dit geldt ook voor de rijksbijdragen en de post overige baten (rentebaten, betalingsachterstanden zorgpremie, onverzekerden, verdragsgerechtigden). Het vermogen per ultimo 2019 is overgenomen uit het Zorginstituut-Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2019. Het vermogenssaldo van het fonds in 2019 is hiervan afgeleid. Voor de beschikbaarheidbijdragen is aangesloten bij NZa-cijfers. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogenssaldo 2020 is bepaald door het exploitatiesaldo 2020 op te tellen bij het vermogenssaldo 2019.