Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

Jaarverslag 2020

Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2020

78,9

-Premiegefinancierd

76,5

--waarvan Zvw

50,6

--waarvan Wlz

25,9

-Begrotingsgefinancierd

2,4

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,9

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand jaarverslag 2020

5,1

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

-waarvan eigen bijdrage Wlz

1,9

Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2020

73,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2020 per sector   

Bruto-zorguitgaven 2020 per sector

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting