Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2021

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Ontwerpbegroting 2021

 

Bruto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021

80,6

Premiegefinancierd

78,5

waarvan Zvw

50,9

waarvan Wlz

27,6

Begrotingsgefinancierd

2,1

waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

waarvan overig begrotingsgefinancierd 2

0,6

Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021

5,3

waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

waarvan eigen bijdrage Wlz

2,1

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021

75,3

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
Onder de post "overig begrotingsgefinancierd" zijn opgenomen de subsidieregeling abortusklinieken, subsidie NIPT, ondersteuning van het zorgstelsel, opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt, zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland en loon- en prijsbijstelling.

Bruto-zorguitgaven 2021 per sector

Afbeelding Bruto-zorguitgaven 2021 per sector