Zorg zonder verblijf: indicatie

10.240
personen
hebben een indicatie voor zorg zonder verblijf (Wlz-gefinancierd)
Verslagjaar
2016
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Het aantal personen dat een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf ( Wlz-gefinancierd). Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven. Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor thuis van ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. 

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar grondslag

Indicatie zorg zonder verblijf

Op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
Jonger dan 18 jaar651542102305
18 tot 65 jaar310018201280
65 tot 80 jaar495270225
80 jaar of ouder1304590
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
23 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Indicatie zorg zonder verblijf

Op peildatum
PeriodenSomatische aandoeningPsychogeriatrische aandoeningPsychiatrische aandoeningLichamelijke handicapVerstandelijke handicapZintuiglijke handicap
2016250404501925750075
Bron

CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
23 november 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening worden niet door het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ) maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd.
Deze cijfers zijn stopgezet. De groep personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf bestaat niet meer. Tot en met 2014 betrof dit personen met een AWBZ-indicatie voor zorg zonder verblijf. Van 1 januari 2015 tot juli 2017 betrof dit personen die onder het Wlz-overgangsrecht vielen, de Wlz-indiceerbaren. Deze overgangsregeling is in 2017 gestopt. Meer verantwoording van  de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • CBS Monitor Langdurige Zorg / CIZ