Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2019

Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Binnen contracteerruimte

18.822,0

20.476,3

- Ouderenzorg

10.064,1

11.262,4

- Gehandicaptenzorg

6.818,7

7.166,4

- Langdurige ggz

447,4

599,3

- Extramurale zorg

565,0

646,3

- Volledig pakket thuis

661,1

511,8

- Overige binnen contracteerruimte

265,7

290,1

Persoonsgebonden budgetten

1.895,4

2.084,8

Buiten contracteerruimte

668,5

804,9

- Kapitaallasten (nacalculatie)

0,0

0,0

- Beheerskosten

196,6

217,6

- Overig buiten contracteerruimte*

471,9

533,4

- Nominaal en onverdeeld

0,0

53,9

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

*Bij de Wlz zijn onder de post "overige buiten contracteerruimte" opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramuarale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.