Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2018

Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2018

 

2017

2018

Binnen contracteerruimte

17.501,7

18.911,8

- Ouderenzorg

9.268,6

10.243,4

- Gehandicaptenzorg

6.474,1

6.714,7

- Langdurige ggz

511,7

556,9

- Extramurale zorg

510,5

620,4

- Volledig pakket thuis

492,1

510,7

- Overige binnen contracteerruimte

244,7

265,7

Persoonsgebonden budgetten

1.755,6

1.984,2

Buiten contracteerruimte

1.096,0

682,4

- Kapitaallasten (nacalculatie)

457,7

0,0

- Beheerskosten

177,7

193,4

- Overig buiten contracteerruimte*

578,5

459,7

- Nominaal en onverdeeld

-118,0

29,3

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

*Bij de Wlz zijn onder de post "overige buiten contracteerruimte" opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramuarale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.