Samenstelling bruto-zorguitgaven naar financieringsbron

Terug naar overzicht Financiële middelen    > Terug naar overzicht Begroting 2020

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

 

Ontwerpbegroting 2020

Bruto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2020

78,6

-Premiegefinancierd

76,1

--waarvan Zvw

51,0

--waarvan Wlz

25,1

  

-Begrotingsgefinancierd

2,4

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,9

--waarvan overig begrotingsgefinancierd2

0,6

  

Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020

5,1

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

-waarvan eigen bijdrage Wlz

1,9

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2020

73,4

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
2 Onder de post "overig begrotingsgefinancierd" zijn opgenomen de subsidieregeling abortusklinieken, subsidie NIBT, subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg, subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid, zorgopleidingen, Wtcg, zorg Caribisch Nederland en loon- en prijsbijstelling.

Bruto-zorguitgaven 2020 per sector