Hoe komen jullie tot deze selectie van kerncijfers?

Bij de keuze van onderwerpen voor de Staat VenZ zijn het perspectief en de beleidsprioriteiten van VWS leidend. Om over de volle breedte van het VWS-beleid veranderingen te kunnen monitoren, is er met enige regelmaat contact met alle directies van VWS over gewenste en/of gebruikte kerncijfers. 

De consortiumpartijen vullen de wensenlijsten van de VWS-directies aan op basis van hun inhoudelijke kennis over de verschillende beleidsterreinen van VWS. Ook besluiten zij hoe de kerncijfers het beste uit te werken en te presenteren zijn. Het consortium bepaalt wat de best beschikbare bron is voor ieder kerncijfer en beperkt zicht daarbij niet alleen tot bronnen waarvan de consortiumpartijen zelf bronhouder zijn.

Om te komen tot een set kerncijfers die aansluit bij de beleidsprioriteiten en die goed en voor een langere termijn gemeten kan worden, gebruiken we de volgende selectiecriteria: 

  • Meetbaarheid: het kerncijfer kan op een door het veld breed gedragen wijze berekend worden. 
  • Herhaalbaarheid: het kerncijfer kan in de toekomst via dezelfde methodiek en liefst dezelfde bronnen opnieuw worden berekend, waardoor het bepalen van een trend mogelijk is.
  • Internationale en/of regionale vergelijkbaarheid: het kerncijfer wordt bij voorkeur bepaald met behulp van een methodiek en classificatie die voldoet aan internationale standaarden, zodat vergelijking van de positie van Nederland met andere landen theoretisch mogelijk is.
  • Herleidbaarheid (later toegevoegd): het kerncijfer wordt alleen gepresenteerd als de cijfers openbaar beschikbaar zijn. Op die manier is voor iedereen duidelijk waar de cijfers vandaan komen en welke cijfers zijn gebruikt.

De Staat VenZ is een groeimodel. Er is dus sprake van een doorlopend proces van toetsing/ herijking van de selectie van kerncijfers volgens de hierboven beschreven methodiek. 

Terug naar vragenoverzicht